Vernieuwde webshop

Onze webshop is vernieuwd en tegelijk aangevuld met nieuwe AVO-artikelen!

Je vindt er onder andere inschietshirts, rugtassen, sporttassen, hoodies en handdoeken.
Helaas blijft het niet mogelijk ook de trainingspakken via de webshop aan te bieden.
Hiervoor vindt in juni (LET OP: dit jaar NIET in september!) een aparte bestelronde plaats.
Houd hiervoor de mail in de gaten en controleer hierbij ook je spam.

Algemene ledenvergadering verplaatst!

De ALV wordt nog een keer verplaatst. Dit keer naar maandag 10 januari 2022. Reden hiervoor is dat zich onvoldoende leden hebben aangemeld voor de ALV van 15 december aanstaande. Hierdoor is het zogenaamde quorum (10% van de stemgerechtigde leden) niet aanwezig en kan de vereniging geen besluiten nemen over de voorstellen van het bestuur. De statuten schrijven voor dat in zo’n situatie het bestuur binnen vier weken een nieuwe vergadering houdt. Die zal plaatsvinden op 10 januari 2022, wederom via ZOOM. De leden zullen de link voor deze vergadering via de mail ontvangen. Voor de vergadering van 10 januari 2022 is het quorum niet vereist en kunnen de dan aanwezige leden besluiten nemen. Uiteraard hoopt het bestuur voor deze vergadering op een grote (digitale) opkomst!

Ans Nijenhuis wedstrijdsecretaris voor A-B-C-Jeugd

Nadat Esther van Tricht haar afscheid als wedstrijdsecretaris aankondigde, ontstond een vacature voor het wedstrijdsecretariaat welke we hebben vermeld op de website.
En met succes: Ans Nijenhuis heeft zich bij ons gemeld voor het wedstrijdsecretariaat A-B-C-Jeugd.
Ans is de moeder van jeugdlid Diana Oenema en heeft enthousiast gereageerd op de vacature.
Dat is -met de uitdagingen waar de Technische Commissie voor staat- heel goed nieuws!
Esther en Ans hebben inmiddels uitgebreid contact gehad en de werkzaamheden zijn grotendeels overgedragen.
Het bestuur en de Technische Commissie dankt Esther van Tricht voor haar inspanningen afgelopen jaren en heet Ans welkom in het team!
 
Omdat de uitdagingen voor de technische commissie daarmee helaas nog niet voorbij zijn, hebben Yorick de Boer en Dennis Klingenberg zich gemeld om (in eerste instantie van tijdelijke aard) de TC te helpen met hand- en spandiensten. 
We danken Dennis en Yorick voor hun ondersteuning!
Teun Jan Kootstra
Bestuurslid Technische Zaken

Een nieuw jaar!

Beste leden van AVO,

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar dat net als het afgelopen jaar anders dan anders zal zijn. Nog steeds is de impact van Corona op onze sportieve activiteiten groot. Er zijn geen trainingen, geen wedstrijden en dus zien we elkaar weinig. Dat vinden wij bijzonder jammer. Want juist door samen te sporten en elkaar te zien en te spreken voelen we ons een vereniging. We hopen dan ook dat het de komende tijd de goede kant op gaat met de besmettingen en we elkaar weer treffen op en rond de velden.

De verlenging van de lockdown die door het kabinet is aangekondigd betekent ook dat er de komende tijd niet getraind en gespeeld kan worden in de zaal. We hebben overwogen of we over moeten gaan tot het organiseren van buitentrainingen, binnen de huidige voorwaarden. We hebben besloten dat niet te doen. Zolang de scholen dicht zijn en alle maatregelen er op gericht zijn zo weinig mogelijk contacten te hebben en reisbewegingen te maken, vinden wij dat niet gepast. We steunen dan ook het besluit van het KNKV om de zaalcompetitie te schrappen. Onze tennisleden kunnen uiteraard binnen de huidige regels wel blijven sporten op onze accommodaties.

Zodra het kabinet de maatregelen verruimd en de scholen weer open gaan, zullen we als bestuur een besluit nemen over het weer opstarten van de trainingen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Ondertussen proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat onze vereniging in de benen te houden. Financieel gezien is dat een uitdaging. We zijn dan ook blij dat onze leden hun contributie blijven betalen. Samen met de steunmaatregelen van het kabinet kunnen we hiermee het verlies aan inkomsten opvangen.

We realiseren ons heel goed dat het gebrek aan trainingen en wedstrijden, aan het elkaar zien langs de lijn en in de kantine veel leden zwaar valt. Dat geldt ook voor ons. Nu doorzetten betekent dat we elkaar sneller weer treffen. Daar kijken we naar uit. Dus, hou vol en blijf gezond!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Theo Dijkstra

Voorzitter AVO

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2020

Geachte (ere)leden, leden van verdienste, (ouders van) jeugdleden en overige leden en donateurs,

Op 30 november 2020 om 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de vergadering digitaal te houden. Dit zal plaatsvinden via Zoom.

De agenda voor deze ALV is onderaan dit artikel opgenomen.

Volledigheidshalve melden wij u alvast dat er een wijziging van het bestuur zal plaatsvinden. Jessica Wijngaard is, na zich vele jaren te hebben ingezet voor AVO, gestopt als bestuurslid en secretaris. Karin Warris is bereid gevonden om secretaris te worden en zal dan ook worden voorgedragen tijdens de vergadering als nieuw bestuurslid en secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich vóór de Algemene Ledenvergadering melden bij het bestuur.

Wij zien u graag op 30 november. Tot dan!

Met sportieve groeten,

Het bestuur van AVO

 

Agenda

01. Opening

02. Ingekomen stukken en mededelingen en vaststellen agenda

03. Samenstelling bestuur:

– afscheid van Jessica Wijngaard als secretaris van het bestuur

– voordracht Karin Warris als nieuw bestuurslid en secretaris

(tegenkandidaten voor de functie als nieuw bestuurslid en secretaris kunnen zich vóór de vergadering melden bij het bestuur)

04. Vaststelling verslag ALV d.d. 25 november 2019

05. Jaarverslag van bestuur en commissies

06. Verslag van de penningmeester:

– Financieel verslag 2019-2020

– Begroting 2020-2021

07. Verslag van de kascommissie

08. Verkiezing kascommissie 2020-2021

09. Vaststelling investering van maximaal € 15.000 voor verduurzamen accommodatie

10. Vaststelling acties 2020-2021 i.h.k.v. de inspanningsverplichting (bloemenactie € 25 per lid)

11. Vaststelling cash loos betalen in de kantine

12. Vaststelling wijziging huishoudelijk reglement

13. Vaststelling financiële boete in het kader van het vrijwilligersbeleid

14. Voordragen leden als lid van verdienste

PAUZE

15. Visie 2019-2022 (presentatie)

16. Herziening contributiesysteem (presentatie)

17. Rondvraag

18. Sluiting

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door vóór 29 november 17:00 uur een mail te sturen naar de secretaris van AVO via volgend e-mailadres: secretaris@avoassen.nl Na deze aanmelding ontvangt u een link en code voor deelname aan de digitale vergadering.

Vragen voor de rondvraag verzoeken wij u het liefst schriftelijk vooraf te melden bij de secretaris van AVO. Dit kan ook tot uiterlijk 17.00 uur zondag 29 november 2020 via secretaris@avoassen.nl

Stemrecht

Artikel 16 Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1. ​a.​Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering

​b.​Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

2.​Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

​Tennisleden hebben geen stemrecht.

3.​Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4.​Ouders/wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden jonger dan zestien jaar hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en mogen en namens dat jeugdlid hun stem uitbrengen.

Corona-update – 2 oktober

Beste leden,

In navolging van ons eerdere nieuwsbericht en de aanvullende kabinetsmaatregelen die 29 september 2020 vanaf 18.00 uur in zijn gaan heeft AVO Assen de corona-maatregelen aangescherpt. Ook bij AVO Assen zal de kantine voor in ieder geval 3 weken gesloten zijn en is publiek niet toegestaan bij alle sportactiviteiten.

Daarnaast zullen de sporters later deze week bij binnenkomst aanpassingen in de markering/routing zien. De looprichtingen en verdere markeringen bij binnenkomst van onder andere de fietsenstalling, buiten de hekken) worden aangepast.

Lees hier de nu geldende maatregelen van AVO Assen

In het eerdere bericht schreven we over een onderzoek.

We hebben als bestuur geconstateerd dat er gedurende enkele weekenden een onverantwoord risico is genomen bij het gebruik van onze kantine. Naast de ruime tijdsoverschrijding (tot 29 september was de kantine geopend uiterlijk een uur na de laatste sportactiviteit) is er ook geconstateerd dat de afspraken om in de kantine enkel consumpties te bestellen en af te rekenen (maar niet binnen te verblijven) niet zijn opgevolgd.

Door een aantal betrokkenen zijn de toen geldende coronamaatregelen genegeerd en zijn aanwijzingen van onze vrijwilligers niet opgevolgd.

Hiermee hebben de betrokkenen een gezondheidsrisico genomen.
Het is in het algemeen belang dat er alles aan gedaan wordt dat dit risico voor zover mogelijk wordt ingeperkt en herhaling wordt voorkomen.

We hebben ons als vereniging en haar vrijwilligers enorm ingezet om het sporten weer mogelijk te maken en -toen dat weer mocht- de kantine weer kunnen openen, zodat onze leden de afgelopen tijd na de wedstrijd een consumptie konden nuttigen, voor ze huiswaarts keren.

We hebben geprobeerd het sociale karakter van ons als club de ruimte te geven.
Tegelijk willen we voorkomen dat het gedrag gaat afwijken van hetgeen in deze corona-tijd nodig is. Met betrokkenen zijn en willen we in gesprek om dit in de toekomst te voorkomen en kaders die we binnen de vereniging vaststellen uit te leggen en op te volgen.

Extra aandachtspunten

  • Vermijd (ook tijdens de wedstrijd) hand-op-handcontact;
  • Zorg bij time-outs en op de reservebank voor 1,5e meter afstand en stel voldoende ruime reservebanken voor (maximaal) 13 personen op.
  • Geen publiek op of rond onze accommodatie

Samenwerking KNKV

Naast het hopelijk goede verloop van de veldcompetitie bereiden we ons inmiddels ook voor op de zaalcompetitie waar we ons primair richten op het (verantwoord) kunnen laten sporten van onze leden. Het KNKV is met aanvullingen gekomen en heeft haar “FAQ – Corona” aangepast.

Als lid van het KNKV volgen we de besluiten van het verbond nauwlettend. Met de wetenschap dat men in goed gesprek is met overheid, NOS-NSF en collega-sportbonden vertrouwen we erop dat men tot verantwoorde besluiten komt aangaande de competitie.

Tegelijk zijn we niet doof voor geluiden van onze leden. Er zijn zorgen bij leden of het afreizen naar wedstrijden in verhouding staat tot de gezondheidsrisico’s. We hebben binnen onze maatregelen ruimte geboden aan leden om eigen afwegingen te maken over deelname aan onze sportactiviteiten in deze bijzondere tijd. Mocht dit leiden tot effecten op de deelname aan de competitie zullen we deze bespreken met het KNKV. We hebben als bestuur, naast verbonden te zijn met het KNKV en haar leden, ook een zelfstandige verantwoordelijkheid. We hopen daarbij ook op maatwerk vanuit het KNKV en verenigingen waar dit nodig is.
In deze rare tijd kan het voorkomen dat de belangen van het KNKV en de zelfstandige verantwoordelijkheid die we als bestuur hebben en nemen botsen met elkaar. We zullen er ook dan alles aan doen om dan in goed gesprek te blijven met KNKV en andere verenigingen.

Nog enkele praktische updates

  • De leden van AVO Midweek 1 hebben alles overwegende het besluit genomen de resterende veldcompetitie (najaar) en zaalcompetitie niet te spelen;
  • Het bestuur van AVO heeft op basis van haar bestuurlijke verantwoordelijkheid gemeend voor een periode van 10 dagen de trainingen te annuleren en wedstrijden van AVO 1 en 2 te willen verplaatsen in verband met gezondheidsrisico’s. Onze overwegingen zijn hierbij getoetst bij de GGD. AVO 2 zal dit weekend niet in actie komen. We danken Drachten voor het verlenen van haar medewerking aan het verplaatsen van de wedstrijd naar dinsdag 20 oktober om 20:00u.
  • ASVD heeft alles overwegende besloten niet in te gaan op ons verzoek de wedstrijd te verplaatsen. De wedstrijd van AVO 1 bij ASVD 1 zal daarom moeten doorgaan, teneinde onbedoelde sportieve neveneffecten te voorkomen. Dit zal plaatsvinden met fysiek klachtenvrije spelers.
  • Het KNKV stelt vast dat -indien de clubs geen akkoord hebben- de wedstrijd moet worden gespeeld, waarbij gezegd dient te worden dat KNKV haar leden (als gepubliceerd via haar kanalen) oproept om zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan elkaar met betrekking tot verzoeken om wedstrijden te verplaatsen om zo voor een veilig en verantwoord verloop van de competitie te zorgen. ASVD heeft om hun moverende redenen gemeend hiervan af te wijken. KNKV heeft in deze ook nog een bemiddelingspoging gedaan waarvoor we hen hartelijk danken.
  • Kinderen onder de dertien jaar met klachten moeten weer thuisblijven;
  • De chauffeur van een jeugdlid mag blijven kijken bij een training als de sportlocatie afwijkend is van de eigen woonlocatie; wel dient er zoveel als mogelijk gecarpoold te worden.

Heeft u zorgen over uw gezondheid, vragen over het coronabeleid of juist in gesprek wilt over onze maatregelen, ga vroegtijdig met ons als bestuur het gesprek aan. Daarvoor kunt u mailen naar bestuurslid1@avoassen.nl (mailadres ondergetekende).

Laten we elkaar vinden bij het uitgangspunt dat we graag gezond sporten en liefst zo snel mogelijk weer kunnen genieten van de cultuur van onze club, tijdens en rondom onze wedstrijden en activiteiten.

Namens het bestuur,

Teun Jan Kootstra
Bestuurslid­­ AVO Assen (aandachtsgebied COVID-19)