Kantine commissie

Taken en verantwoordelijkheden “AVO kantine commissie”

 1. Commissieleden
 2. Belangrijke zaken
 3. Algemene taken
 4. Communicatie
 5. Specifieke taken per commissielid

Ad 1. Leden

 • Willemein Scheepstra (barbeheerder, beheer kassa, goed opgeleid personeel en vergunningen/certificaten)
 • Sander Kloosterman
 • Rob Terpstra (contactpersoon externe en interne gebruikers en reserveringen)
 • John Dittrich (inkoop en hygiëne)
 • Arnoud Joling (vuilbeheer en algeheel ondersteunend)
 • Monica Alting en Els de Rooij (planning kantinedienst)
 • Bouke Heijda (bestuurslid/penningmeester)

Ad 2. Belangrijke zaken

Alles zit in de map “Handboek AVO accommodatie en kantine” en “Milieu logboek AVO” achter de bar en digitaal in de dropbox van de kantinecommissie[1]

 • Certificaten sociale hygiëne (op naam)
 • Horecavergunning
 • Bestuursreglement alcohol
 • Certificaten verantwoordalcohol schenken per lid (+ totaallijst)
 • Hygiënecode horeca
 • Controlelijsten hygiëne

Ad 3. Algemene taken leden kantine commissie

 • Algehele controle reilen en zeilen in de kantine en keuken en berging en toiletten en kleedkamers. Is het opgeruimd, schoon en hygiënisch? Zo niet, graag actie ondernemen met aanwezige leden en ingeplande kantinedienst en de schoonmaakcommissie.
 • Inruimen van de bestelling (fris en bier in de koeling, schappen vullen, wanneer iets ontbreekt doorgeven aan de inkoper)
 • Kijken of ingeplande kantinedienst zich redt of hulp/instructie nodig heeft. De leden van de kantinecommissie kunnen die hulp bieden.
 • Af en toe zelf achter de bar staan (feeling houden met het werk)

Ad 4. Communicatie

 • Binnen de kantinecommissie vooral via de whatsapp-groep “kantinecommissie” en tijdens ontmoetingen op het veld. Af en toe via de email.
 • Iemand die ingepland staat voor kantinedienst krijgt via Antilopen 3x een herinnering van zijn/haar dienst. Op de AVO-site publiceren we een totaal overzicht van de kantinediensten (gekoppeld aan Antilopen).
 • Wijzigingen in de planning kantinedienst worden door leden/ouders/overige via kantinedienst@avoassen.nl doorgegeven en vervolgens verwerkt.

Ad 5. Specifieke taken per lid kantine commissie

Sander Kloosterman (barbeheerder)

 • Zorgt voor algehele coördinatie, afstemming en functioneren van de kantinecommissie (‘vinger aan de pols’)
 • Kan besluitvormend zijn namens de kantinecommissie bij onduidelijkheid en als een besluit gewenst/nodig is (indien nodig i.o.m. penningmeester als bestuur vertegenwoordiger in de kantinecommissie)
 • Contactpersoon voor AVO klusploeg (beheer en onderhoud accommodatie)
 • Beheer klokthermostaat met NEFIT app-software (‘C)
 • 1ste aanspreekpunt bij alarm-melding
 • Aanspreekpunt voor kantinediensten tijdens AVO feesten, evenementen en toernooien
 • Schoonmaak, vervanging en afvoer van het frituurvet (incl. legen op afroep van gele vetcontainer buiten)
 • Controle op vergunningen en wetgeving, zorgt voor duidelijke handboeken en gebruiksaanwijzingen aanwezig in de kantine (i.o.m. John Dittrich als horeca specialist).
 • Verzorgt publicatie AVO-site namens kantinecommissie (afspraken, regels, gebruik, mededelingen en nieuws, etc.) via redactie@avoassen.nl
 • Organiseert verplichte alcoholcertificaten voor kantinedienst (via kantinedienst@avoassen.nl)
 • Zorgt voor goed opgeleid ‘personeel’ kantinedienst door bijvoorbeeld een- of tweemaal per jaar (in ieder geval direct na de zomer, begin veldseizoen) een avond te organiseren voor cursus biertappen, bierfust wisselen, koelkast en voorraden bijvullen, instructie sociale hygiëne, gebruik alarminstallatie, aanwezigheid handboeken en vergunning/certificaten, gebruik kassa en geld 1ste kluis en kasboek, bespreken wat er van je wordt verwacht als je kantinedienst hebt, etc. Programma voor maken dat we ieder jaar kunnen gebruiken.
 • Contactpersoon voor Gerard Doek voor onderhoud bierinstallatie
 • Draait frequent kantinedienst (stand-in bij ziekte en plotselinge afmelding)

Rob Terpstra

 • Beheer kassa
 • Bijhouden kasboek
 • 2de aanspreekpunt bij alarm-melding gebouw
 • Verzorgen kassageld
 • Afromen kassageld
 • Beheer consumptiemunten, alcoholbandjes
 • Beheer klokthermostaat met NEFIT app-software (‘C)

Monica Alting en Els de Rooij

 • Beheert emailadres kantinedienst@avoassen.nl
 • Zorgt voor indeling kantinediensten bij (midweek)wedstrijden en trainingen (avonden nader te bepalen, niet alle trainingsavonden hoeft er kantinedienst te zijn) gedurende veldseizoen.
 • Zorgt in winterperiode, samen met barbeheerder, voor kantinedienst bij klaverjasavonden (er zijn mensen beschikbaar voor deze avonden – Arjan/Reinoud, Michelle/Kitty/Ingrid, Eddy/Carola, Jan Joling/Irma, Robert/Johan, etc. – maar ook leden kunnen een keer ingepland worden als de bezetting niet helemaal lukt).
 • Voert wijzigingen door in kantinediensten gedurende het seizoen en zorgt in uiterste gevallen voor vervanging[2] (in dergelijk gevallen kan ook beroep worden gedaan op leden kantinecommissie).
 • Algemeen:
  • Indelen kantinediensten voor leden >18 jr. (mogen alcohol schenken) en (in de toekomst) ook ouders van jeugdleden (indelen en communiceren via site www.antilopen.nl)
  • Controle op uitvoering + maatregel bij verzuim (leden op aanspreken en wijzen op plicht)
  • Bij voorkeur 2 personen achter de bar, ervaren en onervaren persoon aan elkaar koppelen.
   • Informeert AVO-sitebeheerder zodat ook wijziging worden doorgevoerd op de AVO-site

Rob Terpstra

 • Beheert emailadres kantineverhuur@avoassen.nl
 • Contactpersoon[3] voor AVO commissies(FAVO, schoonmaak, TC, redactie)
 • Contactpersoon voor externe gebruikers van de accommodatie en stelt gebruiksovereenkomsten op (AVO heeft een standaard gebruikersovereenkomst en vastgesteld beleid over de vergoedingen die wij vragen voor gebruik. Zit in de dropbox. Ook penningmeester informeren bij extern gebruik – stuurt factuur)
 • Als contactpersoon ook de reserveringen vastleggen in de digitale agenda op de AVO-site (mail naar redactie@avoassen.nl)
 • Draait frequent kantinedienst (stand-in bij ziekte en plotselinge afmelding)

John Dittrich

Contactpersoon leveranciersi.v.m. contracten en bestellingen (i.o.m. penningmeester). Contracten bewaren bij penningmeester en digitaal in de dropbox)
Inkoop goederen voor kantine (food&drinks) bij Sligro
Controle op temperatuur (koelkast, diepvries, frituur), HACCP/sociale hygiëne in de keuken en bar, ARBO en milieu- en veiligheidseisen

 • Contactpersoon leveranciers i.v.m. contracten en bestellingen (i.o.m. Penningmeester). Contracten bewaren bij penningmeester en digitaal in de dropbox)
 • Inkoop goederen voor kantine (food&drinks) bij Sligro
 • Controle op temperatuur (koelkast, diepvries, frituur), HACCP/sociale hygiëne in de keuken en bar, ARBO en milieu- en veiligheidseisen

Arnoud Joling

 • Verzorgt lediging grof vuil containers (lediging op afroep bij gemeente en NNRD)
 • Verzorgt lediging papier container (lediging op afroep via Virol – Scheemda, is onderaannemer van NNRD)
 • Zorgt voor doorspoeling van de biertapinstallatie (i.o.m. Sander)
 • Draait frequent kantinedienst (stand-in bij ziekte en plotselinge afmelding)

Bouke Heijda (bestuurslid/penningmeester)

 • Afromenkassageld i.o.m. Willemein Scheepstra
 • Contactpersoon richting bestuur en financieel eindverantwoordelijk voor omzet en resultaat kantine